Preskočiť na obsah

Výskum

Výskumné smery pracoviska sú dlhodobo determinované a pokrývajú produkčné a technologické aspekty využitia všetkých zdrojov a riešenia aktuálnych otázok v daných odboroch. Z hľadiska aktuálnych globálnych problémov je zameranie projektov orientované najviac do spolupráce s priemyselnou praxou.

Ťažiskové oblasti výskumnej činnosti:

 • metalurgické aspekty rýchlorezných ocelí, technológie výroby presných liatych nástrojov, tepelné a chemicko-tepelné spracovanie nástrojov,
 • technologické postupy očkovania a modifikovania ocelí,
 • úprava povrchu koróziivzdorných ocelí plazmovým výbojom v elektrolyte,
 • odstredivé odlievanie nízkotaviteľných zliatin,
 • ekologické spojivá formovacích zmesí,
 • liatiny s guľôčkovým grafitom, rýchlo stuhnuté siluminy, cementačné, boridické a DLC povrchové vrstvy.

Všetky významné a originálne výsledky výskumnej činnosti sú prezentované na seminároch a konferenciách doma a v zahraničí, sú publikované v renomovaných karentovaných resp. v nekarentovaných vedeckých časopisoch a v odborných časopisoch. Výsledky výskumnej činnosti sa prenášajú aj do výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci predmetov ako aj riešením záverečných prác bakalárskeho, inžinierskeho štúdia a dizertačných prác.

Spolupráca s priemyselnou praxou, služby podnikateľskej činnosti (PČ):

 • Expertízne posudky v oblasti zlievarenstva.
 • Odlievanie umeleckých odliatkov zo zliatin medi.
 • Leštenie, čistenie, odhrotovanie a zrážanie hrán koróziivzdorných ocelí plazmovým výbojom v elektrolyte.
 • Žihanie kovových materiálov do teploty 1000oC bez ochrannej atmosféry.
 • Sušenie a tepelné spracovanie (max. do 250oC) rozmernejších výrobkov (max. 1300x1500x1700mm).
 • Školenia a kurzy z oblasti technológie a teórie zlievarenstva.