Preskočiť na obsah

Výučba

Výučba predmetov:

Študent sa oboznámi so základnými a praktickými poznatkami z oblasti prípravy formovacích zmesí, výroby foriem a odliatkov, ako aj s riešením technologických a metalurgických problémov na úrovni súčasných znalostí odboru. Naučiť ich rozdelenie metód a spôsobov výroby zlievarenských foriem pri aplikácii spojivových systémov 1., 2. a 3. generácie a analyzovať javy, ktoré vplývajú na kvalitu vyrábaných odliatkov a výsledné úžitkové vlastnosti. Oboznámiť študentov s technickou prípravou výroby v zlievarňach, s technológiami odlievania, apretácie a čistenia odliatkov a so základnými zariadeniami používanými v zlievárenských prevádzkach.

Osnova predmetu:
1. Úvod do zlievarenstva. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
2. Zlievarenské formovacie látky a formovacie zmesi.
3. Zhusťovanie formovacích zmesí, ručné formovanie.
4. Metódy strojového zhusťovania pri výrobe foriem a jadier.
5. Výroba foriem a jadier metódami II. a III. generácie.
6. Výroba keramických foriem pre presné liatie, formy pre opakované použitie.
7. Materiály pre výrobu odliatkov, ich zlievarenské charakteristiky.
8. Príprava tekutého kovu – taviace agregáty, základy metalurgických procesov pri tavení.
9. Metódy odlievania zlievarenských foriem.
10. Dokončovacie operácie na odliatkoch.
11. Kontrola a chyby odliatkov.

Vyučujúci:
Ing. Martin Bajčičák, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Roland Šuba, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)

Viac

Študent sa oboznámi s teoretickými poznatkami o procesoch a materiáloch, ktoré sa uplatňujú počas prípravy a odlievaní tekutého kovu do zlievarenskej formy, v priebehu tuhnutia odliatkov a pri ich spracovaní. Naučiť ich analyzovať javy, ktoré vplývajú na kvalitu vyrábaných odliatkov a výsledné úžitkové vlastnosti zlievarenských kovov a zliatin, a následne voliť účinné metódy a prostriedky na ovládanie týchto javov.

Osnova predmetu:
1. Teória vnútorného usporiadania tavenín a tuhých látok. Kryštalizácia kovov a zliatin.
2. Základné typy štruktúr zlievarenských zliatin a ich základné binárne rovnovážne diagramy.
3. Kryštalizácia vo forme.
4. Mechanizmy zjemnenia primárnej štruktúry.
5. Javy sprevádzajúce tuhnutie kovov a zliatin.
6. Zlievarenské vlastnosti kovov a zliatin.
7. Základy kryštalizácie a tvorby štruktúry ocelí a liatin.
8. Grafitické liatiny s lupienkovým tvarom grafitu.
9. Grafitické liatiny s iným tvarom grafitu, než lupienkový.
10. Neželezné kovy a zliatiny.
11. Fyzikálno-chemické základy metalurgických procesov pri tavení ocelí a liatin.
12. Laminárne a turbulentné prúdenie taveniny, pôsobenie taveniny s materiálom formy.
13. Funkcia a základné časti vtokových sústav. Použítie počítačovej techniky pri ich výpočte.

Vyučujúci:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Roland Šuba, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)

Viac

Študenti postgradualneho štúdia sa oboznámia s teoretickými poznatkami o moderných procesoch a materiáloch, ktoré sa uplatňujú v zlievarenskom priemysle. Naučia sa analyzovať javy, ktoré vplývajú na kvalitu vyrábaných odliatkov a výsledné úžitkové vlastnosti zlievarenských kovov a zliatin, a následne voliť účinné metódy a prostriedky na ovládanie týchto javov.

Osnova predmetu:
1. Rozdelenie nástrojových ocelí podľa štruktúry a oblastí použitia. Chemické zloženie nástrojových ocelí
2. Vplyv spôsobov metalurgického spracovania na vlastnosti nástrojových ocelí
3. Sekundárne metalurgické spracovanie nástrojových ocelí
4. Teória a prax tepelného spracovania nástrojových ocelí
5. Rýchlorezné ocele na odlievané rezné nástroje
6. Zlievarenské technológie používané na výrobu rezných a tvárniacich nástrojov
7. Fyzikálno-chemické základy spracovania taveniny zlievarenských zliatin prísadami očkovadiel a modifikátorov
8. Rozdelenie grafitických liatin podľa štruktúry základnej hmoty a tvary grafitu
9. Teória a prax grafitizačného očkovania liatin
10 Teoretické a technologické základy výroby grafitických liatin rôznych druhov
11. Fyzikálno-chemické základy tavenia vybraných neželezných zliatin
12. Základné poznatky o štruktúre a vlastnostiach vybraných neželezných zliatin a spôsoboch ich zlepšovania
13. Počítačová podpora zlievarenskej výroby

Vyučujúci:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (zodpovedný za predmet)

Viac

Študent získa vedomosti z oblasti kontroly kvality a diagnostiky chýb výrobkov v rámci výrobných technológií. Získa prehľad o súčasných analytických a defektoskopických metódach kontroly kvality výrobkov. Na základe získaných poznatkov dokáže v technickej praxi navrhnúť vhodný postup pri kontrole kvality konkrétneho výrobku v konkrétnej etape výrobného procesu.

Osnova predmetu:
1. Základná terminológia.
2. Definícia a klasifikácia chýb výrobkov a spôsobov ich kontroly počas výrobného procesu.
3. Charakteristické chyby odliatkov, tvárnených výrobkov a zvarových spojov.
4. Viditeľné a skryté chyby. Chyby vzhľadu, rozmerov, chyby povrchu a porušenia celistvosti – trhliny a praskliny.
5. Vizuálne metódy kontroly, kontrola rozmerov, defektoskopické skúšky povrchových a podpovrchových chýb.
6. Vnútorné chyby výrobku – dutiny, kovové a nekovové vtrúseniny.
7. Defektoskopické skúšky vnútorných chýb.
8. Chyby štruktúry, chemického zloženia, skúšky mechanických vlastností materiálu výrobku. Metódy kontroly a riadenia kvality priemyselnej výroby.

Vyučujúci:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)

Viac

Študent získa znalosti z oblasti technológií spracovania materiálov odlievaním, zváraním, tvárnením a obrábaním z pohľadu vplyvu jednotlivých technológií na zmeny širokého spektra vlastností spracovávaného materiálu. Pochopí vplyv technologickej dedičnosti na formovanie výsledných exploatačných vlastností spracovávaného materiálu a tieto procesy dokáže racionálne riadiť.


Osnova predmetu:
1. Technológia zlievarenstva:
– odlievanie do trvalých a netrvalých foriem, progresívne metódy výroby odliatkov,
– zlievarenské vlastnosti materiálov,
– vplyv technologických parametrov odlievania na štrukturálne a mechanické vlastnosti odliatkov.
2. Technológia zvárania:
– základné a špeciálne metódy zvárania materiálov,
– zvariteľnosť materiálov a jej hodnotenie,
– vplyv technologických parametrov zvárania na zmeny vlastností zváraných materiálov.
3. Technológia tvárnenia:
– technológie plošného a objemového tvárnenia materiálu, progresívne metódy tvárnenia,
– tvárniteľnosť materiálov a jej hodnotenie,
– plastická deformácia materiálu za studena, za tepla a za polohrevu a jej vplyv na zmeny štrukturálnych, mechanických a funkčných vlastností materiálu.
4. Technológia obrábania:
– konvenčné a progresívne metódy obrábania,
– opotrebovanie, trvanlivosť a životnosť rezných nástrojov,
– obrábateľnosť kovových materiálov a jej hodnotenie.

Vyučujúci:
Ing. Martin Bajčičák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Michaela Kritikos, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)

Viac


Oblasti vzdelávania:

  • metalurgické spracovanie kovov,
  • návrh a konštrukcia modelových zariadení a zlievarenských foriem,
  • technológie výroby zlievarenských foriem a jadier,
  • technológie odlievania,
  • kontrola kvality odliatkov.